The Law Office

İSTANBUL

HUKUK BÜROSU

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde İşletmelere Sunduğumuz Hukuki Hizmetler

Hakkımızda

   Uzun yıllardır akademide edindiğimiz teorik ve uygulamaya ilişkin bilgi ve tecrübeleri The Law Office Istanbul Hukuk ve Danışmanlık Bürosu altında birleştirerek müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.
The Law Office Istanbul Hukuk Bürosu olarak hukukun birçok alanında özellikle tıp hukuku, ilaç hukuku ve ceza hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi dava ve danışmanlık süreçlerinde temsil etmekteyiz. Ayrıca son dönemde ülkemizde gelişmekte olan sağlık turizmi alanında da yol gösterici ve muhtemel ihtilafları engelleyici nitelikte danışmanlık hizmeti sunmaktayız.   

  

 Kurucu ortağımız Av. Prof. Dr.Dr.h.c. Hakan Hakeri, temel uzmanlık alanları olan Ceza Hukuku ve Tıp Hukuku alanında verdiği eserlerin yanında yurtiçinde ve dışında katıldığı bilimsel ve sektörel toplantılarla ülkemizde Tıp Hukuku denince akla gelen isimlerin başında yer almaktadır. Ceza Hukukunun çeşitli alanlarında yazmış olduğu temel eserler ve son dönemde ülkemizde gelişmekte olan Tıp Hukuku ve İlaç Hukuku alanında yazmış olduğu eserler, hem sağlık çalışanları hem de hukukçular için temel başvuru kitapları niteliğindedir.

Bilimsel Görüş

The Law Office Istanbul Hukuk Bürosu ekibinde yer alan danışman öğretim üyeleriyle ceza hukuku, tıp hukuku ve ilaç hukuku alanlarında Hukuk Muhakemeleri Kanunu 293.madde çerçevesinde “uzman görüşü” ve Ceza Muhakemesi Kanunu md. 67 kapsamında “uzman mütalaası” olarak bilimsel görüş hazırlamaktadır.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

Uzman görüşü MADDE 293- (1)
Uzman görüşü MADDE 293- (1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez. (2) Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir. (3) Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz.

HUKUKİ MÜTALAANIN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDAKİ DAYANAĞI

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, ceza yargılamasında taraflara da bilirkişi seçmek yetkisini vererek, onların da ilmi istişareden yararlanabilmesini kabul etmiş ve bunu ilgili hükümlerinde düzenlemiştir (CMK m.67/6). Bu kurum hakkında İtalyan Usul Kanunu “teknik müşavir” (consulente tecnico) tabirini kullanmış ise de kanunumuz uzmanından bilimsel mütalaa ifadesini tercih etmiştir.
Öğreti 1412 sayılı CMUK’un yürürlükte olduğu zamanlarda bile, bu kişilerin hâkimin tayin ettiği bilirkişiden farklı tarafları olduğuna işaret ederek, ayrı bir ad taşımalarını uygun görmekte ve bunlar hakkında “teknik müşavir” tabirini ve bunların verdiği rapor hakkında da “teknik müşavirin mütalaası” tabirini kullanmaktaydı (Nurullah Kunter/Feridun Yenisey, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 10. Bası, İstanbul 1998, s. 572). Kovuşturma evresinde taraflar teknik müşavirlerini doğrudan doğruya davet ettirebilirler. Doğrudan doğruya davet edilen kimse, tazminatı celpname ile birlikte verilirse veya mahkeme kalemine yatırıldığı bildirilirse, hazır bulunmaya mecburdur. Bu bilirkişinin mütalaası, hadisenin tenvirine yararsa, bu tazminatı Devlet öder (CMUK md. 213, 215). Sanık, duruşma devresinde, teknik müşavirini, davet için müracaat etmeden de getirebilir (CMUK md. 213, 215). Öğreti, son soruşturmada teknik müşavirin ödev ve yetkilerinin mahkeme tarafından atanmış bilirkişininkilerden farklı olmadığını kabul etmektedir (Kunter/Yenisey, a.g.e., s.572).
CMK tasarısında yer almayan 67/6. fıkra, madde metnine eklenmiş ve madde başlığı da yeniden düzenlenmiştir CMK m.178’de “uzman kişi”, hazırlayacağı rapora ise bilimsel mütalaa denen bu kişilere doktrinde taraf bilirkişisi (Nur Centel-Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2005, s.239) ve savunma bilirkişisi de denilmektedir (Veli Özer Özbek, Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı İzmir Şerhi, Ank.2005, s.229). Bu müessese önceki kanunumuzda açıkça düzenlenmemiş, ancak uygulamada kıyasen, uzman kişilerden özel olarak mütalâa alınarak dosyaya konulmaktaydı. Kanunumuz ise bu konuda açık bir hüküm sevk etmiş bulunmaktadır.
Bu mütalâa teknik konularda uzmanından bir rapor alınması şeklinde olabileceği gibi, olayın hukuksal yönünün uzman hukukçulara inceletilmesi şeklinde de olabilir. Bu suretle, örneğin bir mühendisten, hekimden veya bir hukuk profesöründen olaya ilişkin olarak gerek teknik ve gerekse hukuksal bilimsel bir mütalaa istenerek, olayın teknik veya hukuksal değerlendirilmesi konusunda alınacak rapordan yargılamada yararlanılması mümkün olabilecektir (Yener Ünver/Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, 17. Baskı, Ankara 2020, s. 290). CMK md. 67/6: (6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

EKİBİMİZ

Danışmanlarımız

Çalışanlarımız

Stajyerlerimiz

Weronika Wachowska

Stajyer

Donata Wojczulis

Stajyer

İdari Direktör

İŞ ORTAKLARIMIZ

WhatsApp Image 2022-09-23 at 18.26.38

   Alman KMR Avukatlık Bürosu ile thelawofficeistanbul Avukatlık Büromuz arasında hukuki destek ve danışma, karşılıklı çalışma ve işbirliği anlaşması yaptık.

Yayınlar

İletişim

tloi_nT_360x370