The Law Office

İSTANBUL

LAW OFFICE

Legal Services We Provide to Businesses within the Framework of the Law on the Protection of Personal Data

About Us

We provide professional legal services and consultancy to our clients by combining the theoretical and practical knowledge and experience we have gained in the academy for many years under The Law Office Istanbul Law and Consultancy Office. As The Law Office Istanbul Law Firm, we represent our clients in litigation and consultancy processes in many fields of law, especially in disputes related to medical law, pharmaceutical law and criminal law. In addition, we provide consultancy services to guide and prevent possible conflicts in the field of health tourism, which has recently been developing in our country.

WhatsApp Image 2021-01-24 at 20.14.13

Our founding partner Av. Prof. Dr.Dr.h.c. Hakan Hakeri is one of the first names that comes to mind when it comes to Medical Law in our country. With his works in Criminal Law and Medical Law, which are his main areas of expertise, as well as scientific and sectoral meetings he attends in Turkey and abroad.

The fundamental works he has written in various fields of Criminal Law and the works he has written in the field of Medical Law and Pharmaceutical Law are essential reference books for both healthcare professionals and lawyers.

Scientific Opinion

The Law Office Istanbul Law Firm’s expert consultancy team works on “expert opinion” in the fields of criminal law, medical law and pharmaceutical law within the framework of Article 293 of the Code of Civil Procedure Law and the Criminal Procedure Law Art. 67 within the scope of “expert opinion” prepares scientific opinion.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

Uzman görüşü MADDE 293- (1)
Uzman görüşü MADDE 293- (1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez. (2) Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir. (3) Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz.

HUKUKİ MÜTALAANIN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDAKİ DAYANAĞI

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, ceza yargılamasında taraflara da bilirkişi seçmek yetkisini vererek, onların da ilmi istişareden yararlanabilmesini kabul etmiş ve bunu ilgili hükümlerinde düzenlemiştir (CMK m.67/6). Bu kurum hakkında İtalyan Usul Kanunu “teknik müşavir” (consulente tecnico) tabirini kullanmış ise de kanunumuz uzmanından bilimsel mütalaa ifadesini tercih etmiştir.
Öğreti 1412 sayılı CMUK’un yürürlükte olduğu zamanlarda bile, bu kişilerin hâkimin tayin ettiği bilirkişiden farklı tarafları olduğuna işaret ederek, ayrı bir ad taşımalarını uygun görmekte ve bunlar hakkında “teknik müşavir” tabirini ve bunların verdiği rapor hakkında da “teknik müşavirin mütalaası” tabirini kullanmaktaydı (Nurullah Kunter/Feridun Yenisey, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 10. Bası, İstanbul 1998, s. 572). Kovuşturma evresinde taraflar teknik müşavirlerini doğrudan doğruya davet ettirebilirler. Doğrudan doğruya davet edilen kimse, tazminatı celpname ile birlikte verilirse veya mahkeme kalemine yatırıldığı bildirilirse, hazır bulunmaya mecburdur. Bu bilirkişinin mütalaası, hadisenin tenvirine yararsa, bu tazminatı Devlet öder (CMUK md. 213, 215). Sanık, duruşma devresinde, teknik müşavirini, davet için müracaat etmeden de getirebilir (CMUK md. 213, 215). Öğreti, son soruşturmada teknik müşavirin ödev ve yetkilerinin mahkeme tarafından atanmış bilirkişininkilerden farklı olmadığını kabul etmektedir (Kunter/Yenisey, a.g.e., s.572).
CMK tasarısında yer almayan 67/6. fıkra, madde metnine eklenmiş ve madde başlığı da yeniden düzenlenmiştir CMK m.178’de “uzman kişi”, hazırlayacağı rapora ise bilimsel mütalaa denen bu kişilere doktrinde taraf bilirkişisi (Nur Centel-Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2005, s.239) ve savunma bilirkişisi de denilmektedir (Veli Özer Özbek, Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı İzmir Şerhi, Ank.2005, s.229). Bu müessese önceki kanunumuzda açıkça düzenlenmemiş, ancak uygulamada kıyasen, uzman kişilerden özel olarak mütalâa alınarak dosyaya konulmaktaydı. Kanunumuz ise bu konuda açık bir hüküm sevk etmiş bulunmaktadır.
Bu mütalâa teknik konularda uzmanından bir rapor alınması şeklinde olabileceği gibi, olayın hukuksal yönünün uzman hukukçulara inceletilmesi şeklinde de olabilir. Bu suretle, örneğin bir mühendisten, hekimden veya bir hukuk profesöründen olaya ilişkin olarak gerek teknik ve gerekse hukuksal bilimsel bir mütalaa istenerek, olayın teknik veya hukuksal değerlendirilmesi konusunda alınacak rapordan yargılamada yararlanılması mümkün olabilecektir (Yener Ünver/Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, 17. Baskı, Ankara 2020, s. 290). CMK md. 67/6: (6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

OUR TEAM

Counsel

Our Attornies

Attorney at Law

Attorney at Law

Attorney at Law

Attorney at Law

Our interns

Administrative Director

Our Publications

Contact Us

tloi_nT_360x370